ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W ramach Kancelarii oferujemy wsparcie prawne w zakresie rozwiązywaniem sporów z kontrahentami na wszystkich etapach sporu (na etapie negocjacji poprzedzających postępowaniе sądowe oraz na etapie właściwych postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych), m.in.:

- doradztwo przedsądowe, obejmujące m.in. analizę sytuacji prawnej Klienta i ocenę przysługujących roszczeń, w tym przygotowanie optymalnej strategii postępowania (z uwzględnieniem szybkości rozwiązania sporu, minimalizacji ryzyk prawnych oraz kosztów);


- windykację przedsądową, w tym przygotowywanie monitów, przedsądowych wezwań do zapłaty;


- wsparcie w negocjacjach ugodowych, redagowanie porozumień z dłużnikami/wierzycielami;


- reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi


-reprezentowanie klientów w celu uzyskania europejskiego nakazu zapłaty i współpraca z kancelariami zagranicznymi w niezbędnym zakresie;


- reprezentowanie w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych;


- reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

doradztwo prawne biznesu

prawo umów handlowych

prawo pracy

rozwiązywanie sporów