Polityka prywatności
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. ul. Łochowska 69 ,
    86-005  Białe  Błota zwane dalej BZE "BELMA" S.A. lub „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do     Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: rodo@belma.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych BZE "BELMA" S.A. w zakresie przygotowania ofert nawiązania     stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii  i  archiwizacji oraz     realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania      umów,  a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym      z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją  obowiązku archiwizacyjnego.

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie      na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,     prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu     Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

I.  dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną,     podatkową,  rachunkową;

III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b)  inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

I. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarzadzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

II. kontrahenci BZE "BELMA" S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;

III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się     administratorem danych;


V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do       profilowania. Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych:
     e-mail:  rodo@belma.com.pl ;