DORADZTWO PRAWNE BIZNESU

Doradztwoprawne na etapie restrukturyzacji/zmian

-weryfikacje i dostosowanie powadzonej działalnościgospodarczej do regulacji prawa polskiego (compliance);-obsługę transakcji nabycia/zbycia udziałów/akcji polskich spółekprzez inne podmioty (share deal);-obsługę transakcji nabycia/zbycia składników majątku (assetdeal);-doradztwo prawne w procesach sprzedaży przedsiębiorstw bądźich zorganizowanych części;-wsparcie prawne w badaniach stanu prawnego danego podmiotu (duedilligence);-doradztwo prawne w zakresie łączenia spółek kapitałowych;-doradztwo prawne związane z zakończeniem działalnościgospodarczej, rozwiązywaniem spółek oraz przeprowadzeniemprocesu likwidacji.

Doradztwo prawne na etapie bieżącej działalności gospodarczej

- przygotowywaniedokumentacji korporacyjnej oraz umów związanych z działalnościągospodarczą (spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznychoraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce), w tymkompleksowej dokumentacji proceduralnej, analizę obowiązujących w przedsiębiorstwieprocedur, regulaminów i polityk;- przygotowywaniedokumentacji związanej ze zgromadzeniami/posiedzeniami wspólnikóworaz walnymi zgromadzeniami oraz reprezentowanie podczaszgromadzeń/posiedzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzeniei organizacja prawna zgromadzeń;- obsługęprawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie aktówwewnętrznych regulujących zasady ich funkcjonowania; przeprowadzanie zmianw składzie organów (powoływanie i odwoływanie członków organówspółek);-doradztwoprawne w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, tworzeniapodatkowych grup kapitałowych;- doradztwoprawne związane z dofinansowaniem podmiotów zarówno ze środków wspólnikówjak i podmiotów trzecich,- zmianęi aktualizację danych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i innychrejestrach- doradztwoprawne w zakresie prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej,skomplikowanych kontraktów kooperacyjnych;

Obsługę prawną podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą

- wsparcieprzy wyborze formy prawnej optymalnej dla planowanej działalności gospodarczej,w tym poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawno-organizacyjnych w doborze formyprowadzenia działalności gospodarczej, w tym niestandardowych modelikonstrukcji prawnych ;
- doradztwoprawne na etapie tworzenia m.in. spółek, oddziałów przedsiębiorcówzagranicznych oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznychw Polsce; w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji z tymzwiązanej i reprezentowanie w postępowaniach z tym związanych;
- reprezentowaniepodmiotów w postępowaniach rejestrowych oraz w postępowaniach administracyjnychzwiązanych z procesem rejestracji w tym pozyskania dokumentów, wydania decyzji,pozwoleń;- przygotowywanieprojektów umów oraz negocjowanie treści umów i porozumieńregulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami;

„Świat prawny jutra, tak jak został tu przewidziany i opisany, w niewielkim stopniu przypomina świat z
przeszłości ..."

"... Twierdzę, że instytucje prawne i prawnicy znajdują się na
rozdrożu i są gotowi do radykalnej zmiany w ciągu następnych dwóch dekad niż w ciągu ostatnich dwóch stuleci. "

„Tomorrow Lawyers”
Richard Susskind

Czytaj Więcej

W swojej książce „Tomorrow's Lawyers" Richard Susskind pisze: „Świat prawny jutra, tak jak został w mojej książce przewidziany i opisany, w niewielkim stopniu przypomina świat z przeszłości. Twierdzę, że instytucje prawne i prawnicy znajdują się na rozdrożu i są gotowi do radykalnej zmiany w ciągu następnych dwóch dekad bardziej, niż w ciągu ostatnich dwóch stuleci."

Susskind przedstawia trzy główne siły, które napędzają zmianę w sposobie świadczenia usług prawnych. Pierwszy to coś, co nazywa „wyzwaniem„ więcej za mniej". Jak sama nazwa wskazuje, ta wytyczna obejmuje klientów domagających się od prawników dostarczenia większej ilości usług za mniejszym wynagrodzeniem. Prostym przykładem tej zasady jest występująca u rozwijających się klientów, potrzeba, aby ich doradca wewnętrzny zmniejszył koszty - w czasie, gdy rośnie ilość prac związanych z przestrzeganiem przepisów, dokładania coraz większej staranności oraz ochroną prawną klienta, minimalizacją jego ryzyka poprzez ścisłą współpracę i znajomość specyfiki jego przedsiębiorstwa..

Trzecim czynnikiem jest technologia informacyjna. Komputery zrewolucjonizowały już sposób analizy, a wyszukiwanie dokumentów i wiedzy jest teraz bardziej efektywne dzięki środkom elektronicznym.

Jednak pomimo potencjalnie tragicznej przyszłości przewidywanej przez te trzy wytyczne, Susskind nie jest całkowicie pesymistyczny co do przyszłości prawników. Widzi świat, w którym większość prawników będzie pełnić w przyszłości inne role niż te, które mieli w przeszłości.
W przyszłości według autora nowi prawnicy poprowadzą klientów również przez wypełnianie formularzy, matryc, tworzenie oświadczeń i ich składanie w środkach nowych technologii, współprace przy zawieraniu umów i szukaniu optymalnych rozwiązań, jednak obawia się, że prawnicy niestety będą sprzedawać i świadczyć więcej rutynowych usług zamiast tworzyć nowe podejścia do rozwiązywania typowych i            odwiecznych problemów.

CEL

Celem Kancelarii jest dopasowanie zakresu i sposobu świadczenia usług prawnych do aktualnych, indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw, uwzględniając każdorazowo ich specyfikę i styl zarządzania.

Nasze usługi świadczymy bezpośrednio w siedzibie klienta bądź on-line. Takie założenia mają poza profesjonalizmem pozwolić na realizację współpracy według zasady ‘more-for-less’.

Tak stworzona Kancelaria to alternatywa dla dotychczasowego modelu świadczeni a usług prawnych w ramach tradycyjnych, shierarchizowanych kancelarii, działających zasadniczo w oparciu o rozliczenia godzinowe z Klientami.

Stanowi propozycję dla przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z najnowocześniejszych elastycznych, indywidualnie ustalonych rozwiązań oraz trendów na rynku usług prawnych, którzy jednak nadal cenią sobie długoterminowe relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu.

DORADZTWO PRAWNE

kancelaria oferuje następujące usługi:

doradztwo prawne biznesu

prawo umów handlowych

prawo pracy

rozwiązywanie sporów

O MNIE

Wiedza prawnicza połączona z osobistym doświadczeniem w biznesie, co oznacza lepsze rozumienie potrzebicelów Klientów.

Ponad 15-letniedoświadczenie w kompleksowym i bieżącym doradztwie prawnym narzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w Polsce, zdobyte w obsłudze przedsiębiorstw o różnych profilach, rynkach i systemachzarządzania.

Wspólne prowadzeni ejednej z czołowych miejscowych kancelarii prawnych wraz ze doświadczonymi wspólnikami i sprawdzonym, kompetentnym zespołem prawników i współpracowników. Członkowstwo wsamorządzie radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prowadzenie zajęć z zakresu prawa gospodarczego dla aplikantów OIRP Bydgoszcz, wielokrotne członkowstwo w komisji organizującej egzamin radcowski, przygotowywanie materiałów i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego