PRAWO PRACY

oferujemy szerokie i bieżące doradztwo w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia pracowników, m.in.:

Doradztwo prawne na etapie nawiązywania stosunków pracy, tj:

- doradztwo prawne związane z tworzeniem struktury zatrudnienia;

- dopasowanie ram prawnych prowadzonej działalności gospodarczej do warunków wynikających z przepisów prawa pracy, w tym zabezpieczanie interesów pracodawcy;

- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, w tym projektów indywidualnych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy oraz po zakończeniu stosunku pracy, umów o współodpowiedzialności materialnej,

- doradztwo prawne w zakresie alternatywnych form zatrudnienia (w tym umów o współpracy, kontraktów menedżerskich; pracy tymczasowej);

- doradztwo prawne w zakresie zawierania umów/kontraktów z członkami organów spółek oraz pracownikami na stanowiskach kierowniczych;

Doradztwo prawne związane z restrukturyzacją bądź zakończeniem stosunków pracy,tj:

- doradztwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych;

- doradztwo prawne związane z przejęciem zakładu pracy i przejściem pracowników do innego pracodawcy;

- wsparcie prawne przy rozwiązywanie stosunków pracy, w tym przygotowanie projektów dokumentacji na potrzeby zakończenia stosunku pracy (np. odpowiednich projektów oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę w tym za wypowiedzeniem oraz porozumień);

- wsparcie prawne przy zmianach oraz rozwiązywaniu umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich, w tym z kluczowymi pracownikami, członkami organów spółek oraz pracownikami na stanowiskach kierowniczych;

- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie w sporach wynikających ze stosunków pracy.

Doradztwo prawne w bieżących kwestiach pracowniczych realizowane przez:

- opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentacji pracowniczej, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- doradztwo w zakresie zmiany treści stosunku pracy; przygotowanie odpowiednich aneksów, oświadczeń;

- doradztwo w kwestiach pracowniczych z elementem międzynarodowym;

- doradztwo w zakresie tworzenia systemów i procedur związanych zużytkowaniem mienia pracodawcy, zabezpieczeń anty mobbingowych, innych regulaminów;

doradztwo prawne biznesu

prawo umów handlowych

prawo pracy

rozwiązywanie sporów