DORADZTWO PRAWNE BIZNESU

W ramach Kancelariioferujemy usługi bieżącego oraz kompleksowe doradztwo prawne skierowane doprzedsiębiorców polskich i zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce , m.in.

Doradztwo prawne na etapie bieżącej działalności gospodarczej:

- przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej oraz umów związanych z działalnością gospodarczą (spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce), w tym kompleksowej dokumentacji proceduralnej, analizę obowiązujących w przedsiębiorstw i procedur, regulaminów i polityk;

- przygotowywanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami/posiedzeniami wspólników oraz walnymi zgromadzeniami oraz reprezentowanie podczas zgromadzeń/posiedzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzenie i organizacja prawna zgromadzeń;

- obsługę prawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie aktów wewnętrznych regulujących zasady ich funkcjonowania; przeprowadzanie zmian w składzie organów (powoływanie i odwoływanie członków organów spółek);

-doradztwo prawne w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, tworzenia podatkowych grup kapitałowych;

- doradztwo prawne związane z dofinansowaniem podmiotów zarówno ze środków wspólników jak i podmiotów trzecich,

- zmianę i aktualizację danych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach

- doradztwo prawne w zakresie prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej,skomplikowanych kontraktów kooperacyjnych;

Doradztwo prawne na etapie restrukturyzacji/zmian:

- weryfikacje i dostosowanie powadzonej działalności gospodarczej do regulacji prawa polskiego (compliance);

- obsługę transakcji nabycia/zbycia udziałów/akcji polskich spółek przez inne podmioty(share deal);

- obsługę transakcji nabycia/zbycia składników majątku (asset deal);

- doradztwo prawne w procesach sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich zorganizowany chczęści;


- wsparcie prawne w badaniach stanu prawnego danego podmiotu (due dilligence);

- doradztwo prawne w zakresie łączenia spółek kapitałowych;

- doradztwo prawne związane z zakończeniem działalności gospodarczej, rozwiązywaniem spółek oraz przeprowadzeniem procesu likwidacji.

doradztwo prawne biznesu

prawo umów handlowych

prawo pracy

rozwiązywanie sporów