DORADZTWO PRAWNE BIZNESU

Doradztwoprawne na etapie restrukturyzacji/zmian

-weryfikacje i dostosowanie powadzonej działalnościgospodarczej do regulacji prawa polskiego (compliance);-obsługę transakcji nabycia/zbycia udziałów/akcji polskich spółekprzez inne podmioty (share deal);-obsługę transakcji nabycia/zbycia składników majątku (assetdeal);-doradztwo prawne w procesach sprzedaży przedsiębiorstw bądźich zorganizowanych części;-wsparcie prawne w badaniach stanu prawnego danego podmiotu (duedilligence);-doradztwo prawne w zakresie łączenia spółek kapitałowych;-doradztwo prawne związane z zakończeniem działalnościgospodarczej, rozwiązywaniem spółek oraz przeprowadzeniemprocesu likwidacji.

Doradztwo prawne na etapie bieżącej działalności gospodarczej

- przygotowywaniedokumentacji korporacyjnej oraz umów związanych z działalnościągospodarczą (spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznychoraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce), w tymkompleksowej dokumentacji proceduralnej, analizę obowiązujących w przedsiębiorstwieprocedur, regulaminów i polityk;- przygotowywaniedokumentacji związanej ze zgromadzeniami/posiedzeniami wspólnikóworaz walnymi zgromadzeniami oraz reprezentowanie podczaszgromadzeń/posiedzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzeniei organizacja prawna zgromadzeń;- obsługęprawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie aktówwewnętrznych regulujących zasady ich funkcjonowania; przeprowadzanie zmianw składzie organów (powoływanie i odwoływanie członków organówspółek);-doradztwoprawne w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, tworzeniapodatkowych grup kapitałowych;- doradztwoprawne związane z dofinansowaniem podmiotów zarówno ze środków wspólnikówjak i podmiotów trzecich,- zmianęi aktualizację danych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i innychrejestrach- doradztwoprawne w zakresie prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej,skomplikowanych kontraktów kooperacyjnych;

Obsługę prawną podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą

- wsparcieprzy wyborze formy prawnej optymalnej dla planowanej działalności gospodarczej,w tym poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawno-organizacyjnych w doborze formyprowadzenia działalności gospodarczej, w tym niestandardowych modelikonstrukcji prawnych ;
- doradztwoprawne na etapie tworzenia m.in. spółek, oddziałów przedsiębiorcówzagranicznych oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznychw Polsce; w tym przygotowanie wszelkiej dokumentacji z tymzwiązanej i reprezentowanie w postępowaniach z tym związanych;
- reprezentowaniepodmiotów w postępowaniach rejestrowych oraz w postępowaniach administracyjnychzwiązanych z procesem rejestracji w tym pozyskania dokumentów, wydania decyzji,pozwoleń;- przygotowywanieprojektów umów oraz negocjowanie treści umów i porozumieńregulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami;

„Świat prawny jutra, tak jak został tu przewidziany i opisany, w niewielkim stopniu przypomina świat z
przeszłości ..."

"... Twierdzę, że instytucje prawne i prawnicy znajdują się na
rozdrożu i są gotowi do radykalnej zmiany w ciągu następnych dwóch dekad niż w ciągu ostatnich dwóch stuleci. "

„Tomorrow Lawyers”
Richard Susskind

Czytaj Więcej

In his book entitled Tomorrow's Lawyers, Richard Susskind states: “The legal world of tomorrow, as it has been envisioned and described here, has little resemblance to the world of the past. I claim that legal institutions and lawyers are at a crossroads and are ready to change radically in the next two decades than it has been taken place in the last two centuries."

Susskind sees three main forces driving the change in the way legal services are delivered. The first one as he finds as a challenge is "more for less" As the name suggests itself, this guideline covers clients asking lawyers to provide more services for less money. One simple example of this principle is found in large clients area where demands that their in-house advisor reduces costs - at the same time there is increasing amount of work related to compliance, due diligence and legal protection of the client, minimizing its risk due to close cooperation and knowledge of the client's enterprises specificity .

The second factor is liberalization - non-lawyers perform work previously reserved only for lawyers. Accountants, real estate agents, appraisers, insurance brokers and other perform work that was the exclusive domain of lawyers in the past, additionally professionalizing the legal care of the client. 

The third factor is information technology. Computers have already revolutionized the way of analyzing and searching for documents as it is now more efficient using electronic means.

Despite the potentially tragic future those three factors predict, Susskind is not entirely pessimistic about the future of the lawyers. He sees a world where most lawyers will have different roles in the future than they had in the past. In the future, according to the author, new lawyers will guide clients through filling out forms, creating statements and submitting them in the means of new technologies, cooperation in concluding contracts and looking for optimizing solutions, but he is afraid that lawyers will sell and
provide more routine services instead of creating new approaches to solving common and eternal problems.

THE AIM

The aim of the law office is to adjust the scope and method of providing legal services to the current, individual needs of enterprises, taking into account their specificity and management style.

We provide our services directly at the customer's premises or on-line. That method of cooperation is not only professional but also allows for the implementation of cooperation according to the 'more-for-less' principle.

A law office created in this way is an alternative to the current model of providing legal services within traditional, hierarchical law offices, operating basically on the basis of hourly settlements with clients.

It is a proposal for businessmen who want to use latest, flexible, individually agreed solutions and trends on the legal services market but still value a long-term relationships based on mutual trust.

LEGAL BUSINESS CONSULTING

SERVICES

LEGAL BUSINESS CONSULTING

TRADE AGREEMENT LAW

LABOR LAW

DISPUTE RESOLUTION

O MNIE

Wiedza prawnicza połączona z osobistym doświadczeniem w biznesie, co oznacza lepsze rozumienie potrzebicelów Klientów.

Ponad 15-letniedoświadczenie w kompleksowym i bieżącym doradztwie prawnym narzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w Polsce, zdobyte w obsłudze przedsiębiorstw o różnych profilach, rynkach i systemachzarządzania.

Wspólne prowadzeni ejednej z czołowych miejscowych kancelarii prawnych wraz ze doświadczonymi wspólnikami i sprawdzonym, kompetentnym zespołem prawników i współpracowników. Członkowstwo wsamorządzie radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prowadzenie zajęć z zakresu prawa gospodarczego dla aplikantów OIRP Bydgoszcz, wielokrotne członkowstwo w komisji organizującej egzamin radcowski, przygotowywanie materiałów i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego